Mutěnice logo

Výběrové řízení na kartonáž

V Mutěnicích dne 7.6.2016

 

Výběrové řízení na kartonáž.

Společnosti Vinařství Mutěnice s.r.o a Neoklas s.r.o., vyhlašují výběrové řízení na dodavatele kartonáže v souvislosti z důvodu investice do nového balícího stroje pro kartonáž. Od  období 01.08. 2016 formou obálkové metody.

Jako významného výrobce, si dovolujeme oslovit i Vaši společnost.

Předmětem poptávky je předpokládaný objem kartonáže na rok 2016-2017 pro společnost Vinařství Mutěnice, Neoklas, Družstevní vinné sklepy.

 

Forma výběrového řízení:

 • 1. krok – Oslovené firmy písemně potvrdí, že akceptují povinné kritéria výběrového řízení. Předloží cenovou nabídku na poptávané kartony.
 • 2. krok – Vícečlenná komise provede posouzení nabídek.
 • 3. krok – po vyhodnocení podepsání rámcové kupní smlouvy

 

 Povinná kriteria pro účast ve výběrovém řízení:

 • Akceptovat fakt, že odběratel si vyhrazuje používat kartonáž i od konkurenčních dodavatelů
 • stanovení ceny za podmínky DDU Mutěnice a fakturace v CZK; stanoví cenovou nabídku absolutní částkou v českých korunách s DPH a bez DPH.
 • splatnost faktur 60 dnů po doručení nezávadného zboží
 • dodavatel předloží referenční listinu zákazníků prokazující dostatečné profesní a technické kapacity
 • Doplnění profesních předpokladů dodavatel se prokáže, výpisem z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence (kopie)
 • dodavatel s účastí ve výběrovém řízení akceptuje jako jednací jazyk český, nebo slovenský nejen v průběhu výběrového řízení, ale i v průběhu další spolupráce
 • cenová nabídka
 • snížení ceny při objednávkách více druhů kartonů najedou ze stejného materiálu
 • dodací podmínky uvedeny ve dnech, nejzazší možný termín objednávky před doručením
 • splatnosti faktur vyšší jak 60 dní 

Hodnotící kritéria nabídky:

 • cenová nabídka
 • snížení ceny při objednávkách více druhů kartonů najedou ze stejného materiálu
 • dodací podmínky uvedeny ve dnech, nejzazší možný termín objednávky před doručením
 • splatnosti faktur vyšší jak 60 dní

 

Formální náležitosti nabídky:

Vaši nabídku zašlete v zalepené obálce zajištěné přelepkou, která bude označena razítkem a podpisem. Čelní stranu obálky označte nápisem: „Výběrové řízení – neotevírat, k rukám ředitele“. Cenovou nabídku přiložte k Vaší nabídce v samostatné zalepené obálce zajištěné přelepkou. Čelní stranu obálky obsahující cenovou nabídku označte nápisem „Cenová nabídka“ a uveďte název své společnosti.

S výsledkem vyhodnocení Vaší nabídky budete písemně seznámeni do 10 dnů po ukončení výběrového řízení.

Pro účast ve výběrovém řízení budou akceptovány nabídky, doručené přímo do sídla společnosti dne 08.07.2016 – 13:00 hod. Nabídky doručené později nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Datum a hodina otevírání obálek:11.7.2016 15:00

Místo konání otevírání obálek: Vinařství Mutěnice s.r.o., Údolní1174, 696 11 Mutěnice

 

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

 • Zadavatel si vyhrazuje právo, že o podaných nabídkách nebude s uchazeči jednat
 • Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávání veřejné zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu.
 • Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zakázce

 

  S pozdravem

                                                               Ing. Václav Rusnok

                                                                         ředitel

 

Příloha č. 1:  Požadavky stanovení cenové nabídky + přehled kartonáže

                    technické parametry

Příloha č. 2: výkresy lahví + náhledy k tisku (pozor tyto náhledy jsou pouze orientační, pouze pro nacenění tisku mají špatnou orientaci na kartonu.)

Příloha č. 3:  Technické parametry skládacího stroje

 

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení a pro více informací kontaktujte Ing. Janu Holomčíkovou na telefonním čísle +420 775 421 780 nebo mailem holomcikova@vinarstvimutenice.cz.