Mutěnice logo

GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů společnosti Vinařství Mutěnice, s.r.o., se sídlem na adrese Údolní 1174, 69611 Mutěnice, IČO: 25348701, která je správcem Vašich osobních údajů.

 

Vážený kliente,

 

smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 

I. Obecné informace

Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů, které musí dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás a naše ostatní klienty, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či klientů bývalých.

 

II. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

 

Příjemci Vašich osobních údajů jsou: Obchodní oddělení společnosti

 

III. Jaké údaje o Vás uchováváme a jakému účelu

Naše společnost jakožto správce údajů uchovává o svých klientech následující údaje: např.: jméno, příjmení, tituly a kontaktní údaje – adresa, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje jsou sbírány v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto klienta. Tyto údaje sbíráme pro účely zasílání obchodních nabídek, pravidelného informování o odměnách, slevách a slevových úrovní, benefitech, akcích a ostatních aktivitách zákaznického programu, zejména pomocí e-mailu.

 

IV. Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce údajů. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Při zpracování Vašich osobních údajů, ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů,

(b) Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití,

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech,

(d) v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby (zaměstnanci, příjemci, zpracovatelé), které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

V. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Naše společnost je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje na základě:

(a) uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi

(b) plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

(c) ochrany práv a právem chráněných zájmů, tedy náš oprávněný zájem, nebo oprávněný zájem třetí osoby, pokud tento zájem má přednost před Vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami

(d) na základě Vašeho souhlasu

 

VI. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v elektronické i listinné podobě. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů naší společností je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o klientech. Při tom dochází též k vytváření odvozených údajů o klientovi. To provádíme zejména pro účely dodržení našich právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jejích klientů, případně třetích osob. V určitém rozsahu však výsledky příslušného vyhodnocování může naše společnost využívat i při přípravě individualizovaných produktů a služeb.

Vaše osobní údaje zpracovávají především oprávnění zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby (viz výše příjemci osobních údajů). Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

 

VI. Doba správy, zpracování a uchování Vašich osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Obecně platí, že osobní údaje zpracovávané při:

(a)  plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a po skončení smluvního vztahu jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let z důvodů archivace.

(b) plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje po dobu určenou v příslušných právních předpisech

(c) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání uděleného souhlasu klientem,

 

 

VII. Vaše práva jakožto subjektu údajů

Chceme Vás ujistit, že Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Jakožto subjekt údajů máteprávo na přístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem. Máteprávo na přenositelnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, např. kamerový systém. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u naší společnosti nebo u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz.

 

 

V Mutěnicích, dne 25.5.2018